Main content starts here.

Update: March 25, 2024

"Hello Chiba (Kumusta Chiba)"

Impormasyon ukol sa araw-araw na pamumuhay sa iba’t-ibang wika

Lahat ng mga Maida-download(PDF:1,929.6KB)

KABUUAN O NILALAMAN(PDF:146.1KB)

1 PARA SA EMERHENSIYA(PDF:261.2KB)

 • Mga numerong maaring tawagan sa oaras ng kagipitan o emerhensiya
 • Konsultasyon

2 PAGPIGIL SA SAKUNA O KAPAHAMAKAN(PDF:264.7KB) 

 • Impormasyon ukol sa disaster prevention
 • Paghahanda sa araw-araw
 • Sa oras na magkaroon ng lindol
 • Bagyo / malakas na ulan
 • Sunog

3 PARAAN NG PANGANGASIWA(PDF:415.7KB)

 • Pagpapaalam ng pagbabago sa pook ng tirahan
 • My Number System
 • Kapag nagpakasal kayo《Marriage Registration》
 • Kapag kayo ay naghiwalay o nagdiborsiyo《Divorce Registration》
 • Kapag kayo ay nabuntis《Maternal and Child Handbook》
 • Kapag isinilang ang bata《Pagpapaalam ng panganganak》
 • Jidou teate《Child Allowance》
 • Kapag may namatay《Pagpapaalam ng pagkamatay》
 • Kapag kayo ay nagsagawa ng kontrata o titulo, tulad ng pagbili ng kotse, lupa, bahay at iba pa《Seal Registration》
 • Pamamaraan sa Immigration upang lumagi o tumira sa Japan
 • Mga buwis

4 PAG-AALAGA SA KALUSUGAN(PDF:268.8KB)

 • Mga pagamutan
 • Medical Insurance o Seguro
 • Long-term Care Insurance (Kaigo Hoken)
 • Medical check-up o pagsusuri sa kalusugan
 • Maternal and Child Handbook
 • Preventive Vaccination o pagbakuna

 5 EDUKASYON(PDF:312.8KB)

 • Ang sistema ng edukasyon sa Japan
 • Mga Kindergarten (Yochien) at Nursery Schools (Hoikuen)
 • Mga Elementary School (Shogakko) at Junior High School (Chugakko)
 • Midterm Enrollment (Hen-Nyugaku)
 • Senior High School (Kotogakko)
 • Unibersidad (Daigaku) at Junior Colleges (Tanki Daigaku)
 • Pag-aaral sa wikang Hapon

6 PAGTRABAHO(PDF:351.9KB) 

 • Pagtrabaho sa Japan
 • Kapag naghanap kayo ng trabaho sa Japan 《Public Employment Security Office(Hello Work)》
 • Kontrata sa trabaho
 • Pagpayo ukol sa trabaho
 • Labor Insurance o Seguro
 • Public Pension Plans(National Pension at Employee’s Pension Insurance)

7 PABAHAY(PDF:246.5KB)

 • Pagrenta ng apartment o bahay
 • Elektrisidad, Gas, Tubig
 • Paglipat

8 ARAW-ARAW NA KABUHAYAN(PDF:366KB)

 • Mga Piyesta Opisyal sa Japan
 • Konting impormasyon na maaring makatulong
 • Paraan ng pagtapon ng basura
 • Pagkupkop o pag-aalaga ng mga hayop
 • Kapag may problema sa pagbili ninyo ng mga produkto o serbisyo
 • Pagbukas ng Bank Account
 • Paano bayaran ang mga "Public Utility" bills
 • Diyaryo o pahayagan
 • Telebisyon at radyo
 • Aklatan o Library
 • Turismo

9 KOMUNIKASYON AT TRANSPORTASYON(PDF:253.5KB)

 • Serbisyo sa Koreo (Para sa mga Domestic mail, International mail)
 • Takuhai-bin Courier Service
 • Telepono

10 TRANSPORTASYON(PDF:353.1KB) 

 • Transportasyon
 • Paggamit ng mga tren
 • Bus
 • Taxi
 • Pagmaneho ng kotse
 • Motorsiklo
 • Tamang asal / patakaran ng trapiko sa Japan

11 MGA GOVERNMENT ADMINISTRATIVE BODIES(PDF:287.6KB)

 • Mga Diplomatic Establishments sa Tokyo
 • Tanggapan ng Munisipiyo sa loob ng Prefecture
 • International foundation

 

To top of this page